Нормативни изисквания в счетоводната практика. Общи и конкретни знания (ЗСч; ДДС № 20 от 2004 г.; ДДС № 14 от 2013 г.; СС 16; ДДС № 07 от 2008 г., ФО-2 от 2015 г.).

Прилагане на счетоводните сметки от СБО според критериите:  приходно-разходни позиции и  финансиращи позиции. Взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи/подпараграфите на ЕБК.

Счетоводно отчитане на начислена и касова основа на дълготрайните материални и нематериални активи. Акценти – стойностен праг; придобиване; разграничими активи; земи; компютърна конфигурация; значителни отстъпки; продажби; основен и текущ ремонт; класификация; обезценка, преоценка.

Счетоводно отчитане на амортизацията на ДМА в бюджетните организации (общини). Промени в амортизационния план.

Счетоводно отчитане на приходите на начислена и касова основа в бюджетната организация (община) – местни данъци и такси;  административни глоби и санкции; приходи от собственост и лихви; помощи и дарения от страната и чужбина; други. Взаимовръзка между счетоводни сметки и параграфи/подпараграфи.

Счетоводно отчитане на разходите на начислена и касова основа в бюджетната организация –  текущи и капиталови разходи. Взаимовръзка между счетоводни сметки и параграфи/подпараграфи.

Задбалансово отчитане на двата бюджетни показатели – поети ангажименти за разходи и нови възникнали задължения за разходи.

Задбалансово отчитане на статистиката на финансиране на разходите за сметка на бенефициенти, Европейския съюз и други донори по сметките от подгрупа 994.

Инвентаризация на активите и пасивите в бюджетната организация (община). Етапи – подготовка, провеждане, документиране и осчетоводяване.

Бракуване и унищожаване на активи.

Годишно счетоводно приключване на счетоводните сметки. Етапи.


Нормативна уредба на национално и местно ниво

Основни правомощия на органите на местната власт при съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Вътрешно организационни правила и процедури за ефективно управление на местните финанси. Добри примери от наредби на общинските съвети

Политики по управление на приходите. Слабости и добри практики. Привлечени средства.

Разходни политики. Инвестиции. Слабости и добри практики.

Балансиране на бюджета. Обвързване на потребностите с възможностите - поуките от практиката. Взаимодействие кмет - общински съвет - местна общност в бюджетния процес.

Прозрачно, ефективно и ефикасно управление на общинския бюджет и средствата от ЕС.

Фискални правила и ограничения. Държавни помощи. Одитни и контролни органи и процедури.


Актуални европейски и национални политики. Държавни образователни стандарти.

Mестнa  нормативна уредба – видове и минимално съдържание на общински наредби и правилници, примерно съдържание на стратегия за развитие на образованието, годишни планове.

Политики за повишаване обхвата на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст – механизъм за обхват, допълващи мерки, роля и ангажименти на общините, местни политики и решения.

Организация на дейностите по подкрепа за личностно развитие – възможни варианти за организиране на подкрепата и критерии за избор. Междуобщинско сътрудничество. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие

Подобряване качеството на професионалното образование: роля на общината. Критерии за определяне на обучителните програми.  Професионално ориентиране, засилване на връзката с бизнеса. Дуално образование

Ефективно финансово управление на системата на образованието – делегирани бюджети и целеви трансфери, изисквания към финансовото управление, проблеми и насоки за преодоляването им

Граждански контрол и взаимодействие на училищата и детските градини с родители,  НПО и бизнеса. Училищни съвети, съвместни проекти и инициативи, участие в процеса на вземане на решения, ученическо самоуправление