Теми: 

Тема 1:Статут на кметския наместник – ЗМСМА, Закон за администрацията. Правомощия на кметския наместник – ЗМСМА, ЗА, ЗОС.

Тема 2:Възлагане на функции от общинския съвет и от кмета на общината.

Тема 3:Конфликт на интереси и корупционни рискове.

Тема 4:Предоставяне на административни услуги по Закона за гражданската регистрация.

Тема 5:Административни услуги по Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Тема 6:Връчване на книжа по АПК, ГПК, НПК и ДОПК.

Тема 7:Отговорности по Закона за ветеринарномедицинската дейност – последни изменения.

Тема 8:Отговорности на кметските наместници по други секторни закони (ЗСПЗЗ, ЗООС, ЗУО и др.).


Европейската зелена сделка. Пакетът за кръгова икономика и други европейски актове в сферата на управлението на отпадъци. Национални нормативни и стратегически актове за управление на отпадъците (нови моменти приети след 2018г.)

Изисквания, организация и начини на финансиране за разделно събиране и съхраняване на битови отпадъци, при спазването йерархията за управление на отпадъците. Регионални асоциации.

Сметосъбиране и сметоизвозване – форми за осигуряване на услугата. Междуобщинско сътрудничество по осигуряване на услугата.

Общински ангажименти свързани със строителните, биоразградимите и други специфични потоци отпадъци. Взаимодействие с организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци

Подобряване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т1 и т2 от ЗУО ( „ За повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали“ и „ за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци“)

Приложими модели за определяне на такса битови отпадъци на база количество. Европейски добри практики.

Подобряване на общинския контрол и налагането на санкции.

Общински отговорности по закриването на депата.


Нова нормативна уредба и реформиране на социалната система

Традиционни и нови правомощия на местната власт

Политики за хората с увреждания – национално и местно ниво. специфични ангажименти по ЗХУ и ЗЛП

Политики за закрила и подкрепа на децата и семействата – национално и местно ниво. Трансформиране на приемната грижа от проектно към бюджетно финансирана услуга“

Социални услуги и подкрепа за останалите социално уязвими групи – национално и местно ниво. Ангажименти на общините по новия ЗСУ – отговорности, правомощия и важни срокове

Мерки и дейности на местно ниво за подкрепа на възрастните хора, за повишаване заетостта и квалификацията на работна сила, за подкрепа на социалното предприемачество

Ефективна организация, управление и контрол на дейностите и практиките по планиране, разкриване, предоставяне, управление и финансиране на социалните услуги съгласно новият зсу и подзаконовата уредба към него

Взаимодействие между държавните органи, местната общност и потребителите на услуги за осигуряване на достоен живот за уязвимите групи и подобряване на достъпа до тяхЕвропейски политики и регламенти в областта на устройството на територията.

Актуални промени в Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и подзаконовата нормативна уредба.

Кадастрална карта и регистри. Правомощия и задължения на общините по Закона за кадастъра и имотния регистър.

Електронни административни услуги по устройство на територията. Дигитализация на инвестиционния процес.

Общите устройствени планове на общините (ОУПО) и подробните устройствени планове (ПУП) като инструменти за провеждане на общинските политики. Създаване, съгласуване, обявяване, одобряване и изменение на ОУП и ПУП.

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството. Разрешения за  поставяне на преместваеми обекти.

Ограничителни изисквания на специализираното законодателство при разрешаване на строителството - Закон за културното наследство, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за опазване на околната среда и др.

Правомощия на органите по ЗУТ в общините по контрол на строителството и премахване на строежи.


Актуална правна рамка на придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Ефективно управление на общинската собственост.

Стратегия/годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост – съдържание, изготвяне, изпълнение и отчитане.

Правен режим на земите от общинския поземлен фонд. Особености на правния режим на поземлени имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване /мери, ливади и пасища/. Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост, за неземеделски нужди.

Правен режим на горските територии – общинска собственост. Промяна на предназначението на поземлени имоти в общински горски територии.

Стопанска дейност на общината – общински предприятия и общински търговски дружества – статут, органи, функции, отчетност и контрол. Силни и слаби страни. Особености на правния режим на общинските публични предприятия.

Концесия на публична общинска собственост и услуги – възможности, правен режим, процедури.

Форми за привличане и насърчаване на инвестиционния интерес в общините. Специфика при работа с големи, средни и малки инвеститори.

Публичност, прозрачност, гражданско участие и контрол върху управлението на общинската собственост.


Нормативна уредба на национално и местно ниво.

Основни правомощия на местната власт. Права и задължения на служителите от звеното за местни приходи, в качеството им на орган по приходите.

Производства по АПК. Правила и процедури по ДОПК.

Ефективна организация, управление и контрол на дейностите и практиките по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси на местно ниво.

Прозрачна, достъпна и отворена към гражданите данъчна администрация. мерки за повишаване качеството на обслужване. Стимулиране на доброволното изпълнение и увеличаване събираемостта на местните данъци и такси и подобряване данъчно-осигурителната култура на клиентите.

Нови ангажименти на общините при отпадането на декларативни режими и при въвеждането, усъвършенстването и разширяването обхвата на услугите, предоставяни по електронен път.

Взаимодействие с държавните институции – МФ, НАП, МВР, служби по вписванията, други общини, търговски банки, пощи, нотариуси, публични изпълнители, съдии, областни управители и други длъжностни лица и други административни органи.

Подготвителни дейности за плавен преход към новите основи за определяне на такса битови отпадъци за 2022 г.