Нормативни изисквания в счетоводната практика. Общи и конкретни знания (ЗСч; ДДС № 20 от 2004 г.; ДДС № 14 от 2013 г.; СС 16; ДДС № 07 от 2008 г., ФО-2 от 2015 г.).

Прилагане на счетоводните сметки от СБО според критериите:  приходно-разходни позиции и  финансиращи позиции. Взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи/подпараграфите на ЕБК.

Счетоводно отчитане на начислена и касова основа на дълготрайните материални и нематериални активи. Акценти – стойностен праг; придобиване; разграничими активи; земи; компютърна конфигурация; значителни отстъпки; продажби; основен и текущ ремонт; класификация; обезценка, преоценка.

Счетоводно отчитане на амортизацията на ДМА в бюджетните организации (общини). Промени в амортизационния план.

Счетоводно отчитане на приходите на начислена и касова основа в бюджетната организация (община) – местни данъци и такси;  административни глоби и санкции; приходи от собственост и лихви; помощи и дарения от страната и чужбина; други. Взаимовръзка между счетоводни сметки и параграфи/подпараграфи.

Счетоводно отчитане на разходите на начислена и касова основа в бюджетната организация –  текущи и капиталови разходи. Взаимовръзка между счетоводни сметки и параграфи/подпараграфи.

Задбалансово отчитане на двата бюджетни показатели – поети ангажименти за разходи и нови възникнали задължения за разходи.

Задбалансово отчитане на статистиката на финансиране на разходите за сметка на бенефициенти, Европейския съюз и други донори по сметките от подгрупа 994.

Инвентаризация на активите и пасивите в бюджетната организация (община). Етапи – подготовка, провеждане, документиране и осчетоводяване.

Бракуване и унищожаване на активи.

Годишно счетоводно приключване на счетоводните сметки. Етапи.


Нормативна уредба на национално и местно ниво

Основни правомощия на органите на местната власт при съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Вътрешно организационни правила и процедури за ефективно управление на местните финанси. Добри примери от наредби на общинските съвети

Политики по управление на приходите. Слабости и добри практики. Привлечени средства.

Разходни политики. Инвестиции. Слабости и добри практики.

Балансиране на бюджета. Обвързване на потребностите с възможностите - поуките от практиката. Взаимодействие кмет - общински съвет - местна общност в бюджетния процес.

Прозрачно, ефективно и ефикасно управление на общинския бюджет и средствата от ЕС.

Фискални правила и ограничения. Държавни помощи. Одитни и контролни органи и процедури.


Актуални европейски и национални политики. Държавни образователни стандарти.

Mестнa  нормативна уредба – видове и минимално съдържание на общински наредби и правилници, примерно съдържание на стратегия за развитие на образованието, годишни планове.

Политики за повишаване обхвата на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст – механизъм за обхват, допълващи мерки, роля и ангажименти на общините, местни политики и решения.

Организация на дейностите по подкрепа за личностно развитие – възможни варианти за организиране на подкрепата и критерии за избор. Междуобщинско сътрудничество. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие

Подобряване качеството на професионалното образование: роля на общината. Критерии за определяне на обучителните програми.  Професионално ориентиране, засилване на връзката с бизнеса. Дуално образование

Ефективно финансово управление на системата на образованието – делегирани бюджети и целеви трансфери, изисквания към финансовото управление, проблеми и насоки за преодоляването им

Граждански контрол и взаимодействие на училищата и детските градини с родители,  НПО и бизнеса. Училищни съвети, съвместни проекти и инициативи, участие в процеса на вземане на решения, ученическо самоуправление


Теми:

1. Европейски политики и регламенти в областта на опазване на културно-историческото наследство. Актуални промени в Закона за културното наследство.

2. Правомощия и задължения на местните власти по опазване на културно-историческото наследство.

3. Категоризиране на местата за настаняване. Единна система за туристическа информация в общините – възможности , проблеми и резултати по отношение събираемост на туристически данък, възможности за планиране на местни политики.

4. Насърчаване развитието на туризма на местно ниво – нормативна уредба, добри практики, форми за подкрепа на туристическия бизнес, местни брандове.


Теми:

Тема 1: Разпределяне на дейностите в обща и специализирана администрация за постигане целите на общината. Структура и необходими документи регламентиращи дейностите, които извършва администрацията.

Тема 2: Организация на дейностите по административно обслужване, деловодство и архив в контекста на модернизация на администрацията. Функции на звената и регламентиране на процесите в тях.

Тема 3: Дейности по управление на човешките ресурси – функции и организация на работа на звената в общините.

Тема 4: Вътрешният одит и вътрешния финансов контрол – ключови за ефективното управление на публичните средства в общините. Организация на дейностите и функции на звената. СФУК – как да я поддържаме и развиваме.

Тема 5: Развитие на информационната система на общината чрез комплексен подход за паралелно развитие на инфраструктурата и услугите към вътрешни и външни потребители.

Тема 6: Мрежовата и информационна сигурност в общините –изисквания на законодателството  и организация на дейността в общината.

Тема 7: Организация на дейността в кметствата и кметските наместничества. Функционални задължения на служителите в тях. Добри практики на общините за комуникация и обмен на данни с общинския център.

Тема 8: Достъп до обществена информация и отворени данни в съответствие с изискванията на законодателството. Действия на служителите по предоставяне на достъп до обществена информация. Публикуване в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържат общините.


Теми: 

Тема 1:Статут на кметския наместник – ЗМСМА, Закон за администрацията. Правомощия на кметския наместник – ЗМСМА, ЗА, ЗОС.

Тема 2:Възлагане на функции от общинския съвет и от кмета на общината.

Тема 3:Конфликт на интереси и корупционни рискове.

Тема 4:Предоставяне на административни услуги по Закона за гражданската регистрация.

Тема 5:Административни услуги по Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Тема 6:Връчване на книжа по АПК, ГПК, НПК и ДОПК.

Тема 7:Отговорности по Закона за ветеринарномедицинската дейност – последни изменения.

Тема 8:Отговорности на кметските наместници по други секторни закони (ЗСПЗЗ, ЗООС, ЗУО и др.).


Контролни функции на кмета на общината Възможности за намеса и подкрепа от ОбС /вменени от законодателството/. Контролни функции по области на политика.

Обезпечаване на контролните функции. Възможности в рамките на законодателството  - звена, инспекторат, експерти и служители с контролни функции и служители, осъществяващи контрол.

Организация на административно наказателната и контролна дейност в общината. Инспекторатите в общините – устройство, функции и организация на дейността.

Контрол по опазване на обществения ред, здравето и сигурността на гражданите.

Контрол и санкции по опазване на околната среда – води, въздух, отпадъци, замърсяване от строителна дейност и други.

Инвестиционен контрол.

Контрол по безопасността на общинската инфраструктура.

Контрол и санкции на търговската и рекламната дейност.