ТЕМА 1: Ангажименти на общините в прехода към кръгова икономика – удължаване на жизнения цикъл на продуктите

ТЕМА 2: Кръгова икономика и битовите отпадъци

ТЕМА 3: Кръгова икономика и строителните отпадъци

ТЕМА 4: Кръгова икономика  - добри практики и иновации

Тема 1: Нормативна рамка. Основни понятия, свързани с минералните води, установени в закона за водите. Особености, свързани с минералните води, установени в закона за водите. Общински наредби – примери.

Тема 2: Възможности за управление на минералните води от общините. Разрешителен и концесионен режим. Изисквания към съдържанието на документите. Лица, правоспособни да ги изготвят. Изчисления на количествата по документацията, как се определят основните параметри на разрешителното за водовземане.

Тема 3: Мониторинг на минералните води. Издаване на сертификат и балнеологична оценка. Възможности/ограничения за общините, ако минералната вода не отговаря на стойностите на показателите включени в Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Тема 4: Контрол: честота и обхват на контрола, взаимодействие с Басейнова дирекция на РЗИ.

Тема 5: Тарифи и възможности за разходване на средствата събирани от таксите за водовземане от минерална вода.

Тема 6: Възможности за оползотворяване на минералната вода за геотермална енергия – добри български и чужди примери.

Тема 7: Възможности за финансиране на ремонт и реконструкция на съоръжения и инфраструктура на минерална вода.


Теми:

1. Насърчаване на инвестициите и публично-частното партньорство в България на национално и местно ниво: нормативна уредба и особености на нейното прилагане, научени уроци от практиката.

2. Неочаквано успешни: новите икономически зони и горещи точки в страната: съчетание на частна инициатива, умели общински инвестиции и сътрудничество между страните

3. Съвместно планиране и (до)-финансиране на местното развитие: действащи подходи, добри примери и бъдещи възможности

4. Инвестиционно профилиране на местно/регионално ниво: роля и съвместни отговорности на партньорите по създаване на нужните ключова инфраструктура и кадри, на подкрепяща бизнес и жизнена среда


Тема 1. Наредба за качество на социалните услуги – предмет на правна регламентация. Основно съдържание на стандарти за качество на социалните услуги по чл. 15 от ЗСУ, съгласно направления за качество.

Тема 2. Основни принципи, от които следва да се ръководят доставчиците на социални услуги при разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги. Модел на примерна структура на програма за развитие на качеството на социалната услуга.

Тема 3. Осъществяване на вътрешен периодичен и годишен контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността в предоставяните социални услуги от техните доставчици (ръководители). Изготвяне и съдържание на Годишен план – график за контрол. Контролни дейности. Критерии за контрол. Документална отчетност.

Тема 4. Осъществяване от общините на контрол и мониторинг на качеството и ефективността на социалните услуги, които се финансират със средства от държавния и общинския бюджет. Форми за контрол.

Тема 5. Примерен вариант на Критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги.
Тема 1: Оценяване на собствения потенциал и определяне на приоритетите за развитие на общината.

Тема 2: Природните дадености и културно-историческото наследство на общината като основа за икономическо развитие.

Тема 3: Възможности за насърчаване на био земеделие и животновъдство.

Тема 4: Производствени мощности и индустриални зони – предизвикателства и необходими условия.

Тема 5: Печелившите инвестиции в социални услуги.

Тема 6: Възможни източници за финансова подкрепа на общински инициативи.


Теми:

Тема 1: Разпределяне на дейностите в обща и специализирана администрация за постигане целите на общината. Структура и необходими документи регламентиращи дейностите, които извършва администрацията.

Тема 2: Организация на дейностите по административно обслужване, деловодство и архив в контекста на модернизация на администрацията. Функции на звената и регламентиране на процесите в тях.

Тема 3: Дейности по управление на човешките ресурси – функции и организация на работа на звената в общините.

Тема 4: Вътрешният одит и вътрешния финансов контрол – ключови за ефективното управление на публичните средства в общините. Организация на дейностите и функции на звената. СФУК – как да я поддържаме и развиваме.

Тема 5: Развитие на информационната система на общината чрез комплексен подход за паралелно развитие на инфраструктурата и услугите към вътрешни и външни потребители.

Тема 6: Мрежовата и информационна сигурност в общините –изисквания на законодателството  и организация на дейността в общината.

Тема 7: Организация на дейността в кметствата и кметските наместничества. Функционални задължения на служителите в тях. Добри практики на общините за комуникация и обмен на данни с общинския център.

Тема 8: Достъп до обществена информация и отворени данни в съответствие с изискванията на законодателството. Действия на служителите по предоставяне на достъп до обществена информация. Публикуване в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържат общините.