Уважаеми обучаеми,

Добре дошли“ в платформата за дистанционно обучение, реализирано по Проект  „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ по Административен Договор № BG05SFOP001-2.015-0001/10.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В следващите 16 месеца (до края на 2022 г.) тук ще имате възможност да се включите в дистанционно обучение по над 15 обучителни модула. Те ще бъдат обявявани периодично и за тяхното провеждане НСОРБ ще изпраща конкретни покани до общините.
Дистанционната форма на обучение е изключително удобна, защото участниците имат достъп до материалите и тестовете от компютъра си в удобно за тях време. Всички задължителни теми по избрания обучителен модул ще бъдат активни през целия период на провеждане на дистанционните обучения, така че всеки участник да избере собствен и удобен ритъм на работа. Достъпът до всички материали на дистанционното обучение е 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата (24х7), като участниците имат възможност да запазят материала на своите компютри и устройства и да работят по него офлайн. Чрез форума, можете да задавате въпроси към експертите на НСОРБ, както и да дискутирате казуси с колегите си от други общини.
При дистанционното обучение, основно значение има самоподготовката. 


В какви дистанционни обучителни модули можете да се включите в момента?
От 20.10.2021 г. започва приемането на заявки за участие в следните обучителни модули:

 •  „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“;
 •  „Превенция, управление на кризи и защита при бедствия“;
 •  „Опазване на културно – историческото наследство и развитие на туризма“.
С конкретните теми, включени във всеки от обучителните модули можете да се запознаете на https://obuchenie.namrb.org/course .

Кой може да участва в дистанционното обучение?
Обученията са насочени към всички общински служители - заместник-кметове, директори на дирекции, началници на отдели и експерти, секретари на общини и кметства, кметски наместници, администрация на кметствата, директори и служители на общински предприятия и на общински инспекторати и други.
Както в присъствените, така и в дистанционните обучения, недопустими за участие са кметове на общини и кметства, общински съветници, управители и служители на общински търговски дружества.
Важно! В настоящите дистанционните обучения не могат да се заявяват участници, които вече са преминали присъствени обучителни семинари по същите теми, както и обратно -  общинските служители включили се в дистанционно обучение по дадена тема няма да могат да вземат участие в следващите присъствени обучения по същия обучителен модул.
Пример – ако служител е участвал в присъствено обучение по „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“, не може да се включи в дистанционно обучение по същата тема и обратно.

Как ще бъде организирано дистанционното обучение?
1.  Период на провеждане
Дистанционните обучения по горепосочените 3 обучителни модула ще се проведат в рамките на 4 седмици – от 01 до 28 ноември, 2021 г.
2.  Съдържание на дистанционното обучение
Материалите за самоподготовка по всяка от темите включват:
 •  Обучителен материал;
 •  Помощни учебни ресурси;
 •  Тестове с контролни въпроси за самостоятелна проверка на придобитите знания.
Обучителните материали са разработени на база резултатите от направените проучвания, досегашния опит и идентифицираните потребности от обучение, като са свързани с актуалните предизвикателства, пред които са изправени общините.
3.  Програма и продължителност на обучението
Един участник следва да премине дистанционното обучение за максимум 4 седмици. В рамките на това време, участникът работи самостоятелно с материалите за самоподготовка. Учебните ресурси са адаптирани към спецификите на дистанционната форма на обучение и стремежът е да отговарят на всички очаквания, като е отчетено, че обучението ще се провежда в ограничени времеви рамки, без контакт с преподавател. През целия период на обучението, участникът ще има възможност да задава въпроси към водещите експерти, да споделя опит, проблеми и/или добри практики.
4.  Критерии за успешно завършване на курса
След приключването на дистанционното обучение е предвидено участниците да попълнят тест с външно оценяване, с различна степен на сложност. Тестовете ще се оценят от експерти на Националното сдружение на общините в Република България.
Всеки въпрос носи определен брой точки в зависимост от сложността му, като максималният брой точки при 100% верни отговори е 100 (към всеки обучителен модул са описани минималния брой верни отговори, които трябва да постигнете за успешното преминаване на обучението).
Успешно завършилите дистанционното обучение и издържалите изпитния тест получават Сертификат!

Как можете да участвате?
 • Всеки общински служител, който желае да се включи в дистанционно обучение е необходимо да създаде свой регистрационен профил по обучителен модул в настоящата обучителна платформа.
 • Периодът за създаване на регистрационен профил е само от 18 октомври до 1 ноември 2021 г. (за отворените в момента три обучителни модула);
 • Одобрените за участие служители ще получат на своята електронна поща линк за активиране на профила си, както и подробни указания за работа с платформата.
 • Важно! След одобрение за участие в дистанционно обучение, на същата електронна поща ще изпратим ключ за достъп до модула.
Как да създадете регистрационен профил?
1.  Натиснете бутона „Вход“, който се намира в горния десен ъгъл на началната страница;
2.  След това натиснете бутона „Създаване на нова регистрация“;
3.  Потребителско име – с него се влиза в системата, като името може да бъде само с малки латински букви или цифри и задължително да съдържа поне един от изброените символи: долна черта (_), тире (-), точка (.) или символа ет (@). (например това може да са инициалите на участника, като между тях се постави един от символите – k@m или к_m или km@ и др.) 
4.     Парола – с нея се влиза в системата, като тя трябва да съдържа най-малко 8 символа, най-малко 1 цифри, най-малко 1 малки букви, най-малко 1 главни букви, най-малко 1 не-буквеноцифрови символа - например @ ! _
5.     Актуална електронна поща – на нея бъдещия участник ще получи: 
 • първоначален автоматичен линк за успешна регистрация, който следва самостоятелно да активира 
 • ключ за достъп до съответния обучителен модул, след одобряване на участника.
6.   Предварително изберете съответния обучителен модул, в който желаете да участвате.
Важно! Профилите при регистрация са индивидуални за всеки участник. Важно е съответните полета да се попълват с точна и пълна информация, както и да се посочват актуални електронни адреси! 
ПРОВЕРЯВАЙТЕ папка "СПАМ" за получените мейли.
Моля, ако сте получили "ключ" за достъп до обучителен модул, но не сте получили преди това мейл с линк за активиране, да опитате да влезете.
Ако не успеете, свържете се с нас  - Мария Иванова – координатор „Проекти“ и Маруся Цветкова ст. Експерт „Институционални проекти“  на: m.ivanova@namrb.org; m.tsvetkova@namrb.org или на тел: (02) 943 44 67, 943 44 68.
За набиране на заявки за дистанционни обучения по други обучителни модули, следете актуалните новини на сайта на НСОРБ: www.namrb.org!

Екипът на НСОРБ Ви пожелава успех в обучението!
Не забравяйте, че постоянството и целенасочеността във Вашето обучение, са гаранция за неговия краен успех!