ВАЖНО!!!

ВЕЧЕ НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИСТАНЦИОННИТЕ ОБУЧЕНИЯ.УВАЖАЕМИ ОБУЧАЕМИ,


Добре дошли в Платформата за дистанционно обучение, реализирано по Проект  „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ по Административен Договор № BG05SFOP001-2.015-0001/10.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
През 2023г.,  тук ще имате възможност да се включите в дистанционни обучения по над 15 обучителни модула. Те ще бъдат обявявани периодично и за тяхното провеждане НСОРБ ще изпраща конкретни покани до общините.
Дистанционната форма на обучение е изключително удобна, защото участниците имат достъп до материалите и тестовете от компютъра си в удобно за тях време. Всички задължителни теми по избрания обучителен модул ще бъдат активни през целия период на провеждане на дистанционните обучения, така че всеки участник да избере собствен и удобен ритъм на работа. Достъпът до всички материали на дистанционното обучение е 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата (24х7), като участниците имат възможност да запазят материала на своите компютри и устройства и да работят по него офлайн. Чрез форума, можете да задавате въпроси към експертите на НСОРБ, както и да дискутирате казуси с колегите си от други общини.
При дистанционното обучение, основно значение има самоподготовката. 

В какви дистанционни обучителни модули можете да се включите в момента?
Имате възможност да се включите дистанционно в следните обучителни модули:         

  ·       „Бюджетно счетоводство“

  ·       „Управление на общинските финанси“

  ·       „Ефективно управление на общинското образование“

С конкретните теми, включени във всеки от обучителните модули можете да се запознаете на https://obuchenie.namrb.org/course/

Кой може да участва в дистанционното обучение?
Обученията са насочени към всички общински служители
 - заместник-кметове, директори на дирекции, началници на отдели и експерти, секретари на общини и кметства, кметски наместници, администрация на кметствата, директори и служители на общински предприятия и на общински инспекторати и други.
Както в присъствените, така и в дистанционните обучения, недопустими за участие са кметове на общини и кметства, общински съветници, управители и служители на общински търговски дружества.
Важно! В настоящите дистанционните обучения не могат да се заявяват участници, които вече са преминали присъствени обучителни семинари по същите теми, както и обратно -  общинските служители включили се в дистанционно обучение по дадена тема няма да могат да вземат участие в следващите присъствени обучения по същия обучителен модул.
Пример – ако служител е участвал в присъствено обучение по „Управление на водите и екология“, не може да се включи в дистанционно обучение по същата тема и обратно.

Как ще бъде организирано дистанционното обучение?
1.  Период на провеждане
Дистанционните обучения по горепосочените 3 обучителни модула ще се проведат в рамките на 4 седмици – от 4 септември до 2 октомври 2023г. 

2.  Съдържание на дистанционното обучение
Материалите за самоподготовка 
по всяка от темите включват:

 •  Задължителен обучителен материал;
 •  Помощни учебни ресурси;
 •  Тестове с контролни въпроси за самостоятелна проверка на придобитите знания.

Обучителните материали са разработени на база резултатите от направените проучвания, досегашния опит и идентифицираните потребности от обучение, като са свързани с актуалните предизвикателства, пред които са изправени общините.
3.  Програма и продължителност на обучението
Един участник следва да премине дистанционното обучение за максимум 4 седмици. В рамките на това време, участникът работи самостоятелно с материалите за самоподготовка. Учебните ресурси са адаптирани към спецификите на дистанционната форма на обучение и стремежът е да отговарят на всички очаквания, като е отчетено, че обучението ще се провежда в ограничени времеви рамки, без контакт с преподавател. През целия период на обучението, участникът ще има възможност да задава въпроси към водещите експерти, да споделя опит, проблеми и/или добри практики.
4.  Критерии за успешно завършване на курса
След приключването на дистанционното обучение е предвидено участниците да попълнят тест с външно оценяване, с различна степен на сложност. Тестовете ще се оценят от експерти на Националното сдружение на общините в Република България.
Всеки въпрос носи определен брой точки в зависимост от сложността му, като максималният брой точки при 100% верни отговори е 100 (към всеки обучителен модул са описани минималния брой верни отговори, които трябва да постигнете за успешното преминаване на обучението).
Успешно завършилите дистанционното обучение и издържалите изпитния тест получават Сертификат!

Как можете да участвате?

 • Всеки общински служител, който желае да се включи в дистанционно обучение е необходимо да създаде свой регистрационен профил по обучителен модул в настоящата обучителна платформа. Ако вече имате създаден профил и сте взели участие в предходните модули, свържете се с нас на посочените по-долу контакти, за да Ви включим в настоящите обучения.
 • Заявилите се за участие в обученията, ще получат достъп до избрания от тях модул, когато настъпи обучителния период.

Как да създадете регистрационен профил?
1.  Натиснете бутона „Вход“, който се намира в горния десен ъгъл на началната страница;
2.  След това натиснете бутона „Създаване на нова регистрация“;
3.  Потребителско име – с него се влиза в системата, като името може да бъде само с малки латински букви или цифри и задължително да съдържа поне един от изброените символи: долна черта (_), тире (-), точка (.) или символа ет (@). (например това може да са инициалите на участника, като между тях се постави един от символите – k@m или к_m или km@ и др.) 
4.     Парола – с нея се влиза в системата, като тя трябва да съдържа най-малко 8 символа, най-малко 1 цифри, най-малко 1 малки букви, най-малко 1 главни букви, най-малко 1 не-буквеноцифрови символа - например @ ! _
5.     Актуална електронна поща – на нея бъдещия участник ще получи: 

 • първоначален автоматичен линк за успешна регистрация, който следва самостоятелно да активира 
 • достъп до съответния обучителен модул, след одобряване на участника.

6.   Предварително, още при регистрация попълнете съответния обучителен модул, в който желаете да участвате. Ако в последствие изявите желание за включване в друг обучителен модул, свържете се с нас на посочените телефони или електронни пощи.


Важно! Профилите при регистрация са индивидуални за всеки участник. Важно е съответните полета да се попълват с точна и пълна информация, както и да се посочват актуални електронни адреси! 
ПРОВЕРЯВАЙТЕ папка "СПАМ" за получените мейли.
Ако изпитвате затруднения с достъпа до платформатасвържете се с нас  - Мария Иванова – координатор „Проекти“ - 0889621804  и Маруся Цветкова ст. Експерт „Институционални проекти“   -  (02) 943 44 67, 943 44 68 или на електронните пощи -  m.ivanova@namrb.orgm.tsvetkova@namrb.org
За набиране на заявки за дистанционни обучения по други обучителни модули, следете актуалните новини на сайта на НСОРБ: https://www.namrb.org/bg

Екипът на НСОРБ Ви пожелава успех в обучението!
Не забравяйте, че постоянството и целенасочеността във 
Вашето обучение, са гаранция за неговия краен успех!