Уважаеми обучавани,

Имаме удоволствието да Ви приветстваме с „Добре дошли“ в модула за дистанционно обучение, който се реализира по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”, на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Проектът се финансира по Административен договор № BG05SFOP001-2.004-0002-C01/22.12.2016 г. по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията”, по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”.

Преди да се включите в дистанционно обучение по проекта, моля внимателно прочетете настоящата анотация, която ще Ви въведе и ще Ви даде необходимите напътствия за успешното записване, протичане и приключване на обучението.

За кого е предназначено дистанционното обучение?

Обученията са насочени към всички общински служители, ангажирани с прилагането на политики на местно ниво и предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса във всички 265 общински администрации в страната.

Участници в дистанционните обучения могат да бъдат само общински служители, работещи на трудово или служебно правоотношение, като ресорни заместник-кметове, директори на дирекции, началници на отдели и сектори и експерти. Както и в присъствените обучения по проекта, така и в дистанционните недопустими за участие са общински съветници.

В дистанционното обучение не могат да се включват участници, които вече са преминали тридневните присъствени обучителни семинари по проекта на НСОРБ „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”.

Всеки един от одобрените за участие в дистанционното обучение участник ще получи на е-пощата си, като линк, потвърждение за записването си, както и подробни указания как да влиза в обучителната платформа и как да провежда самостоятелна работа. Линкът е за активиране на профила в обучителната ни платформа, но не е "ключ" за влизане в модула, по който искате да се самообучавате. Молим да проверявате и папка "СПАМ" за получените мейли.

Важно! След одобрение за участие в дистанционно обучение, на същата електронна поща ще изпратим ключ за достъп до модула.


Основни цели и очаквани резултати от обучението

Основната цел на всеки модул е общинските служители да придобият, задълбочат и осъвременят своите знания в сферите на своята компетентност за предоставяне на качествени публични услуги в общините.

Очаквани резултати от обучението са то да спомогне за осигуряване на съвременно, професионално и експертно управление в общините, чрез повишаване на уменията и квалификацията на служителите в общинската администрация.

Описание на учебните дейности

Дистанционната форма на обучение е изключително удобна, поради обстоятелството, че участниците имат достъп до материалите и тестовете от работния си компютър, в удобно за тях време. Всички задължителни теми по избрания обучителен модул ще бъдат активни пред целия период на провеждане на дистанционните обучения, така че всеки участник да избере собствен и удобен ритъм на работа. Достъпът до всички материали на дистанционното обучение е 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата (24х7), като участниците имат възможност да запазят материала на своите компютри и устройства и да работят по него офлайн.

При дистанционното обучение основно значение има самоподготовката. 

Материалите за самоподготовка към всяка тема включват:

1. Обучителен материал;

2. Помощни учебни ресурси;

3. Тестове с контролни въпроси за самостоятелна проверка на придобитите знания.

Обучителните материали са разработени на база на резултатите от направените проучвания, досегашния опит и идентифицираните потребности от обучение, и са свързани с актуалните предизвикателства пред общините.

Програма и продължителност на обучението

Един участник следва да премине дистанционното обучение за максимум 4 седмици. В рамките на това време, участникът самостоятелно работи с материалите за самоподготовка. Учебните материали са адаптирани към спецификите на дистанционната форма на обучение със стремеж да отговарят на всички очаквания, като е отчетено, че обучението ще се провежда в ограничени времеви рамки, без контакт с преподавател.

Критерии за успешно завършване на курса

В края на дистанционното обучение е предвидено да се проведе присъствен изпит. Участниците в обучението ще следва да попълват писмен тест от 20 въпроса, с различна степен на сложност, пред изпитна комисия, включваща експерти на Националното сдружение на общините в Република България.

Всеки въпрос носи определен брой точки в зависимост от сложността му, като максималният брой точки при 100% верни отговори е 100. Критерият за успешно завършване на курса е: получени минимум 80 точки на теста. 

Успешно завършилите дистанционното обучение и издържалите изпитния тест ще получат Сертификат.


Съдържание на дистанционното обучение

Съдържанието на настоящият модул за дистанционно обучение е съобразено с потребностите на общините, като в него са намерили място 10 модули, засягащи основни въпроси в дейността на общинските служители: (Кликнете върху модула и вижте темите, включени в конкретното обучение.)

1 - Общинска собственост 
2 - Устройство на територията
3 - Превенция и действия при бедствия
4 - Обществен ред и сигурност
5 - Образование
6 - Социални дейности
7 - Местни данъци и такси
8 - Общински бюджети
9 - Управление на водите
10 - Управление на отпадъците

Заявки и записвания за обученията могат да се направят чрез интернет платформата за обучения от 25.10.2018 г.

За успешното създаване на регистрационен профил е необходимо предварително (преди да започне регистрацията) да са обмислят следните изисквания: 

1. Потребителско име – с него се влиза в системата, като името може да бъде само с малки латински букви или цифри и задължително да съдържа поне един от изброените символи: долна черта (_), тире (-), точка (.) или символа ет (@). (например това маже да са инициалите на участника, като между тях се постави един от символите – k@m или к_m или km@ и др.) 

2. Парола – с нея се влиза в системата, като тя трябва да съдържа най-малко 8 символа, най-малко 1 цифри, най-малко 1 малки букви, най-малко 1 главни букви, най-малко 1 не-буквеноцифрови символа - например @ ! _

3. Актуална електронна поща – на нея бъдещия участник ще получи: 
  • първоначален автоматичен линк за успешната регистрация, който следва самостоятелно да се активира 
  • ключ за достъп до съответния обучителен модул, след одобряване на участника.
Молим да проверявате и папка "СПАМ" за получените мейли.
Молим, ако сте получили "ключ" за достъп до обучителен модул, но не сте получили преди това мейл с линк за активиране да опитате да влезете и ако не успеете, да ни пишете на m.yarovaya@namrb.org


4. Предварително да е избран съответния обучителен модул
Важно! Профилите при регистрация са индивидуални за всеки участник. Важно е съответните полета да се попълват с точна и пълна информация, както и да се посочват актуални електронни адреси! 


Нашия екип Ви пожелава успех в обучението!

Не забравяйте, че постоянството и целенасочеността във вашето обучение е гаранция за неговия краен успех!