Модул: Управление на отпадъците

Теми в обучителен модул „Управление на отпадъците”:

1. Актуална европейска и национална рамка (с акцентите върху промените след 2014 г.). Очаквани бъдещи промени.

2. Общински отговорности по планиране управлението на отпадъците. Примерно съдържание на общински програми и наредби. Обвързаност с Националния план за управление на отпадъците.

3. Организация на общинските дейности за спазването на йерархията за управление на отпадъците и изпълнението на пакта от мерки за кръговата икономика.

4. Начини за намаляване на заплащаните от общините обезпечения по чл. 60 и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Отчетност.

5. Общинска инфраструктура и инсталации за третиране на отпадъците – технически изисквания. Форми за осигуряване на общински площадки за разделно събиране на битови отпадъци.

6. Подобряване на организацията на общинските услуги по управлението на битовите, биоразградимите и строителните отпадъци. Слаби места при възлагането и отчитането.

7. Методология за остойностяване на разходите по управление на отпадъците. Разработване на план-сметка към таксата за битовите отпадъци.

8. Общински ангажименти по рекултивация на депа.

9. Начини за улавяне на сметищен газ. Условния и изисквания при изпълнението на отделните етапи за производство на енергия. Екологични и финансови аспекти.

10. Административно наказателна отговорност – санкции, налагани на общините и правомощия на общините за налагане на наказания. Съдебна практика.

Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:33