Модул: Управление на водите

Теми в обучителен модул „Управление на водите”:

1. Актуална европейска и национална рамка (с акцентите върху промените след 2014 г.). Очаквани бъдещи промени.

2. Ангажименти за общините от националните планове и програми (ПУРН, ПУПБ, Планове за ВиК) – видове и организация на изпълнението.

3. Общински язовири. Правомощия и форми на управление.

4. Общински отговорности при осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.

5. Общински разрешителни за ползване на водни обекти – процедури, тарифи, контрол.

6. Общински контролни правомощия върху различните видове водните обекти разположение на територията на общината. Санкции и други административни мерки.

7. Участие на общините в Асоциации по ВиК, взаимодействие с ВиК операторите, областни управители и други компетентни институции.

8. Общински правомощия и бизнес модели при управлението на минерални води.

9. Начини на определяне на различните видове тарифи.  

10. Административно наказателна отговорност на общините – видове санкции, оспорвания. Съдебна практика.

Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:33