Модул: Общински бюджети

Теми в обучителен модул „Общински бюджети”:

1. Актуална нормативна рамка – Закон за публичните финанси, годишни закони за държавния бюджет, Закон за местните данъци и такси, Закон за общинския дълг и др.

2. Общинския бюджет в контекста на общинския план за развитие. Организация на бюджетния процес. Примерни местни наредби.

3. Оценка на финансовото състояние – сравнително представяне на български (глава 8а на Закона за публичните финанси) и международни подходи и методология. Кредитен рейтинг на община. Местна нормативна уредба. Примерна Наредба по чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси.

4. Средносрочно и дългосрочно прогнозиране на приходи и разходи. Многогодишно прогнозиране на капиталови потоци.

5. Текущ и капиталов бюджет – специфики при съставянето и балансирането им. Специфики при съставянето и балансирането им. Допускани слабости.

6. Показатели и фискални органичния по Закона за публичните финанси. Методология за изчисляване.

7. Дългово финансиране – предназначение, форми, ограничения, процедури. Източници на дългово финансиране. Примерна регламентация за избор на финансова институция за поемане на общински дълг.

8. Ефективни форми за консултиране с гражданите и бизнеса. Публично обсъждане на проекта на бюджет и на резултатите от изпълнението му. Ангажиране на кметствата в бюджетния процес. Форми на бюджетна самостоятелност на кметствата.

9. Финансиране на граждански инициативи – процедури и форми. Прозрачност и отчетност.

10. Организация на вътрешния одит. Препоръки на контролните органи. Често допускани слабости и грешки. Съдебна практика.

Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:32