Модул: Местни данъци и такси

Теми в обучителен модул „Местни данъци и такси”:

1. Национална нормативна среда. Конституционни изисквания и ограничения.

2. Особености, предимства и недостатъци на финансирането чрез данъци и такси.

3. Структура на собствените приходи – европейски сравнения. Местни правомощия по планиране и управление.

4. Местни данъци. Специфика на местните правомощия при определяне размера на видовете данъците.

5. Местни такси и цени на услуги – правила за определяне на размера им. Оценка на фискалната справедливост и социалната поносимост.

6. Методология и варианти за определяне на размера на такса „Битови отпадъци”. Оценка на въздействието върху гражданите и бизнеса.

7. Организация и вътрешно структуриране на местните приходни звена. Специфики за големи, средни и малки общини.

8. Възлагане на определени дейности като външна услуга или чрез междуобщинско сътрудничество.

9. Събираемост –оптимизиране на администрирането на процеса и повишаване на събираемостта; принудително събиране, съдебни практики, давност.

10. Примерни наредби по чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:32