Модул: Социални дейности

Теми в обучителен модул „Социални дейности”

1. Актуална европейска и национална рамка (с акцент върху промените след 2014 г.). Очаквани бъдещи промени.

2. Общински политики и устойчиви решения в борбата с бедността, социалното изключване и дискриминацията. Примерно съдържание на общински планови документи.

3. Отговорности и организация на дейността на местните власти в процеса на деинституционализация на услугите за деца и за развитие на услугите за дългосрочни грижи.

4. Подготвителна дейност и организация за приложение на измененията в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (в сила от 2018 г.).

5. Устойчиво управление и контрол на общинската система от социални услуги. Механизми за финансиране. Режим на държавни помощи.

6. Интегрирани услуги – форми, модели и механизми за консолидиране на ресурсите.

7. Аутсорсинг на социалните услуги – правила, процедури, контролни и корекционни механизми.

8. Включване на местната общност, потребителите на услуги и НПО в управлението на общинската система от социални услуги.

9. Общински регламенти за ефективна организация и дейност на услугите за грижа за уязвими и рискови групи (възрастни хора, хора с увреждания, деца в риск, маргинализирани групи и др.). Примерни актове.

10. Социална подкрепа, основана на индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лица и семейства: Мултидисциплинарни екипи. Оценки на потребностите от подкрепа и планове за работа с потребителите. Форми на интегрирана подкрепа.


Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:31