Модул: Образование

Теми в обучителен модул „Образование”

1. Актуални европейски и национални политики, с акцент новия Закон за предучилищното и училищно образование (в сила от 01.08.2016 г.). Държавни образователни стандарти.

2. Местна нормативна уредба – видове и минимално съдържание на общински наредби и правилници, примерно съдържание на стратегия за развитие на образованието, годишни планове.

3. Политики за оптимизиране мрежата от учебни заведения и осигуряване обхвата на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст – нова образователна структура, подход, критерии, изисквания, средищни и защитени училища и детски градини, иновативни училища.

4. Организация на дейностите по подкрепа за личностно развитие – възможни варианти за организиране на подкрепата и критерии за избор. Центрове за подкрепа за личностно развитие – примерни функции и структура, примерен анализ за необходимостта от подкрепа. Междуобщинско сътрудничество. Примерни текстове на общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие.

5. Подобряване качеството на професионалното образование – роля на общината; критерии за определяне на обучителните програми. Професионално ориентиране, засилване на връзката с бизнеса. Дуално образование.

6. Граждански контрол и взаимодействие на училищата и детските градини с родители, НПО и бизнеса – училищни съвети, съвместни проекти и инициативи, участие в процеса на вземане на решения.

7. Ефективно финансово управление на системата – делегирани бюджети и целеви трансфери, изисквания към финансовото управление, проблеми и насоки за преодоляването им.

8. Управление на собствеността и подобряване на материалната база – съвременни форми; разпределение на ангажиментите между община и заведения. Устойчивост на инвестициите в инфраструктура. Управление на сградите на закрити училища и детски градини.

 9. Контролни функции на общината – възможни форми, санкции и процедури за сигнализиране на отговорни институции, координация със структурите на ДАЗД и АСП.

10. Роля на общината за насърчаване на ученическото самоуправление – възможни форми; младежки инициативи; ученически и младежки парламенти; гражданско образование.

Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:31