Модул: Обществен ред и сигурност

Теми в обучителен модул „Обществен ред и сигурност”

1. Актуална национална рамка по опазване на обществения ред и сигурност (нормативна уредба и национални програми – акцент върху промените след 2014 г.). Очаквани бъдещи промени.

2. Местна нормативна уредба (Наредба №1, Наредба за опазване на селскостопанското имущество и др. свързани с тях) – основна структура и съдържание. Добри примери за общински наредби.

3. Опазване на обществения ред - взаимодействие на общината, структурите на МВР и местната общност. Взаимодействие с други местни структури на централната власт. (Местен договор за сигурност и Планове за действие). Съвместни публични отчети и обсъждания.

4. Общински планове за противодействие на тероризма и организация по изпълнението им. Координация с другите компетентни органи на местно, областно и национално ниво.

5. Провеждане на митинги, шествия и манифестации – правила и взаимодействие с други органи.

6. Опазване на общинската собственост и на селскостопанското имущество – какви форми да използваме? Разпределение на функциите при различните форми (МВР, общински структури, частни охранителни фирми).

7. Развитие на видеонаблюдението - изисквания при изграждането и възможни източници за финансиране. Модели за ефективно използване на системите - взаимодействие с МВР, интегриране на охранително и пътно видеонаблюдение, системи за ранно предупреждение при бедствия.

8. Организация на движението и контрол по паркирането в населените места – законова уредба и местни регулации.

9. Целеви мерки за противодействие на битовата престъпност в малките населени места.

10. Контрол по изпълнение на общинските наредби –организация на контролната и административно-наказателната дейност.

Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:29