Модул: Превенция и действия при бедствия

Теми в обучителен модул „Превенция и действия при бедствия”

1. Актуална нормативна уредба (акцент върху промените след 2014 г.). Ангажименти на страната ни по международни споразумения. Уроците от бедствията през последните години.

2. Планиране на мерките по превенция - Общински план за намаляване на риска от бедствия. Обвързване с областните и национални планове за: намаляване на риска от бедствия и за управление на риска от наводнения.

3. Изграждане на системи за наблюдение и ранно предупреждение.

4. Възможности за финансиране на мерките в общинските планове.

5. Органи по превенцията на местно, областно и национално ниво. Взаимодействие и форми за координация. Ангажиране на местни институции и юридически лица в дейностите (как и кои).

6. Реакцията при бедствия – планиране и изпълнение. Как да ангажираме местните институции и юридически лица.

7. Системи за оповестяване на населението. Организация и провеждане на евакуации.

8. Организиране, екипиране и подготовка на доброволното формирование. Възможности за взаимодействие с други доброволни формирования.

9. Организиране на възстановителните дейности след бедствието – оценка на щетите на общинската собственост и за подкрепа за населението.

10. Искания за подкрепа от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, европейски фонд „Бедствия“, други източници. (процедури, правила, срокове). Условия за подкрепа от Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ.

Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:30