Модул: Общинска собственост

Теми в обучителен модул „Общинска собственост”

1. Актуална правна рамка за управлението, ползването и разпореждането с общинска собственост.

2. Стратегия/годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост  – съдържание, изготвяне, изпълнение и отчитане.

3. Насърчаване на инвестициите на местно ниво - условия, мерки и дейности по изпълнението им.

4. Инвестиционни проекти с общинско значение – сертификация, критерии, изпълнение, насърчителни мерки, контрол върху изпълнението.

5. Правен режим на земите от общинския поземлен фонд и на общинските горски територии. Особености на правния режим на земеделските земи – общинска собственост с начин на трайно ползване – мери, ливади и пасища

6. Промяна на предназначението на земята по Закона за опазване на земеделската земя и по Закона за горите.

7. Промени в правния режим на принудителното отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди

8. Публичност, прозрачност, гражданско участие и контрол върху управлението на общинската собственост. Избягване на конфликт на интереси.

9. Професионално управление на недвижими имоти – общинска собственост (фасилити мениджмънт) – стандарти, дейности, форми, участници и контрол;

10. Общински предприятия и общински търговски дружества – статут, органи, функции, отчетност и контрол. Силни и слаби страни.

Последно модифициране: Thursday, 18 October 2018, 14:04