Модул: Устройство на територията

Теми в обучителен модул Устройство на територията”

1. Актуални европейски политики и нормативна рамка в областта на устройството на територията с акцент върху новите моменти в ЗУТ.

2. Създаване, обявяване и одобряване на общ устройствен план на община (ОУПО) – етапи на разработване, примерни документи, вътрешни административни процедури и актове. Примерна структура и съдържание на задание за проект на общ устройствен план на община (ОУПО). Кадастрална основа.

3. Създаване, съгласуване, обявяване, одобряване и изменение на ОУП и ПУП - етапи, срокове, участници, правно действие.

4. Изготвяне, съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

5. Разрешаване на строителството, влизане в сила и действие на разрешенията за строеж, загуба на правното им действие.

6. Изисквания на специализираното законодателство за разрешаване на строителството (Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Закон за културното наследство, Закон за устройство на Черноморското крайбрежие и други специални закони).

7. Правомощия на кметовете на общини и на служителите за контрол на строителството по ЗУТ. Узаконяване на незаконни строежи.

8. Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи.

9. Договори за строителство и за строителен надзор - характеристика и съществени елементи. Сключване на договорите, изпълнение, неизпълнение, прекратяване и разваляне. Особености на  договора за строителство по ЗОП.

10. Гражданска и административнонаказателна отговорност на участниците в строителния процес. Контрол върху административните актове по устройство на територията.


Последно модифициране: Tuesday, 16 October 2018, 14:30