1. Актуална нормативна уредба (акцент върху промените след 2014 г.). Ангажименти на страната ни по международни споразумения. Уроците от бедствията през последните години.

2. Планиране на мерките по превенция - Общински план за намаляване на риска от бедствия. Обвързване с областните и национални планове за: намаляване на риска от бедствия и за управление на риска от наводнения.

3. Изграждане на системи за наблюдение и ранно предупреждение.

4. Възможности за финансиране на мерките в общинските планове.

5. Органи по превенцията на местно, областно и национално ниво. Взаимодействие и форми за координация. Ангажиране на местни институции и юридически лица в дейностите (как и кои).

6. Реакцията при бедствия – планиране и изпълнение. Как да ангажираме местните институции и юридически лица.

7. Системи за оповестяване на населението. Организация и провеждане на евакуации.

8. Организиране, екипиране и подготовка на доброволното формирование. Възможности за взаимодействие с други доброволни формирования.

9. Организиране на възстановителните дейности след бедствието – оценка на щетите на общинската собственост и за подкрепа за населението.

10. Искания за подкрепа от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, европейски фонд „Бедствия“, други източници. (процедури, правила, срокове). Условия за подкрепа от Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ.